Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program studiów

Program studiów przekładoznawczych zawiera kursy z zakresu badań nad przekładem, polskiej literatury nowoczesnej oraz literatur wybranych języków, europejskich, praktycznej stylistyki i kultury języka polskiego a także obszerny blok zajęć praktycznych z zakresu tłumaczenia tekstów literackich i humanistycznych. Unikatową cechą kierunku jest jego międzywydziałowy charakter. Każdy student realizuje przedmioty przekładoznawcze i polonistyczne na Wydziale Polonistyki, a równocześnie wybiera część zajęć z oferty Wydziału Filologicznego. Zasadą jest indywidualizacja programu zgodnie z zainteresowaniami studentów.
 
Seminarium magisterskie: każdy student wybiera jedno z seminariów otwieranych na kierunku. Zwykle otwierane są dwa seminaria. W przypadkach uzasadnionych merytorycznie i uzgodnionych z kierownikiem kierunku, studenci mogą wybrać także seminarium prowadzone na innym kierunku na Wydziale Polonistyki lub też na filologii języka, który wybrali.
 
Warsztaty przekładowe (GRUPY): każdy student wybiera jeden z warsztatów przekładowych otwieranych na kierunku w każdym semestrze studiów. Warsztaty są z założenia zajęciami wielojęzycznymi. Zwykle otwierane są dwa warsztaty prowadzone przez różne osoby. W przypadkach uzasadnionych merytorycznie i uzgodnionych z kierownikiem kierunku, studenci mogą wybrać także warsztaty prowadzone na innym kierunku, np. na filologii języka, który wybrali.
Praktyczna nauka języka obcego: przedmiot realizowany jest przez studentów w wybranych instytutach Wydziału Filologicznego. Od indywidualnych wyborów studentów przyjętych na studia w każdym roku akademickim zależy, w których instytutach będą realizować ten moduł. W każdym semestrze studiów każdy student wybiera dwa kursy z zakresu PNJO otwieranych w instytucie odpowiadającym wybranemu przez studenta językowi. Wybór zajęć jest konsultowany z kierownikiem studiów oraz z koordynatorem w danym instytucie. Kwalifikacja do grup zajęciowych odbywa się na podstawie oceny poziomu znajomości języka, który nie może być niższy niż B2. Program tych kursów jest częścią kształcenia językowego w danym instytucie Wydziału Filologicznego.
 
Literatura i kultura wybranego kręgu językowego: przedmiot realizowany jest przez studentów w wybranych instytutach Wydziału Filologicznego na tej samej zasadzie, co realizacja kursów PNJO i we współpracy z koordynatorami. W każdym semestrze studiów każdy student wybiera jeden kurs z oferty przedstawionej przez instytut odpowiadający wybranemu przez studenta językowi. Wybór zajęć jest konsultowany z kierownikiem studiów oraz z koordynatorem w danym instytucie. Oferta kursów przedstawiana jest studentom przed rozpoczęciem każdego semestru.
 
Specjalistyczne zajęcia przekładoznawcze (GRUPY): każdy student w 2 i 3 semestrze studiów wybiera dwa z opcyjnych kursów przekładoznawczych otwieranych w ramach kierunku. Zwykle otwierane są co najmniej trzy kursy. Kursy te mogą być prowadzone przez profesorów wizytujących i wówczas ich tytuły mogą ulec zmianie. W przypadkach uzasadnionych merytorycznie i uzgodnionych z kierownikiem kierunku, studenci mogą realizować ten przedmiot wybierając także inne kursy prowadzone na innym kierunku, np. na filologii języka, który wybrali lub na innym kierunku prowadzonym przez Wydział Polonistyki.
 
Indywidualny projekt przekładowy: w obu semestrach II roku studiów każdy student wybiera tutora, pod opieką którego realizuje indywidualny projekt przekładowy. Lista tutorów zostaje ogłoszona przez kierownika studiów, który zapewnia każdemu studentowi indywidualnie możliwość pracy ze specjalistą w zakresie wybranego przez studenta języka obcego. W ramach tego przedmiotu akcent położony jest na pracę własną, przewidziano 6 godzin kontaktowych z tutorem projektu. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.
 
Pełny opis studiów wraz z sylabusami kursów znaleźć można na stronie: sylabus.uj.edu.pl.
Pliki do pobrania
Pełny program studiów