Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Barbara Batko-Tokarz

Zdjęcie portretowe Dr hab. Barbara Batko-Tokarz

Absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2019 roku uzyskała tytuł doktora habilitowanego za rozprawę Tematyczny podział słownictwa współczesnego języka polskiego. Adiunkt w Katedrze Historii Języka i Dialektologii Wydziału Polonistyki UJ.

Interesuje się przeobrażeniami współczesnej polszczyzny, polszczyzną zróżnicowaną regionalnie, zagadnieniami poprawności językowej, w tym szczególnie interpunkcją i ortografią, a także leksykologią i leksykografią, zwłaszcza zaś słownikami ułożonymi tematycznie. Członkini Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego i Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Od początku bierze udział w pracach jury Dyktanda Krakowskiego organizowanego od 2015 roku w Ramach Miesiąca Języka Ojczystego przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, któremu patronuje JM Rektor UJ, a także liczne instytucje. Dyktando cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony uczestników i mediów.

 

Współpracuje dydaktycznie z Wydziałem Filologicznym (Instytut Filologii Angielskiej) (od 2007 r.) oraz Wydziałem Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ (od 2015 r.), na których prowadzi zajęcia dotyczące stylistyki języka polskiego i poprawnej polszczyzny w praktyce. Tego typu zajęcia poprawnościowo-stylistyczne prowadziła także dla pracowników i doktorantów UJ w ramach Ars Docendi oraz słuchaczy studiów podyplomowych (tłumaczenie ustne, przysięgłe i specjalistyczne) w Wyższej Szkole Europejskiej im. J. Tischnera w Krakowie.

 

 Bierze udział w pracach zespołów badawczych tworzących słowniki:

- od 2007 roku pracuje przy projekcie Wielkiego słownika języka polskiego PAN, czyli pierwszego prymarnie elektronicznego słownika współczesnej polszczyzny (www.wsjp.pl). Od początku zajmuje się w nim klasyfikacją tematyczną. Stworzyła koncepcję tej klasyfikacji, a także schemat klasyfikacyjny, według których w słowniku przeprowadzany jest podział tematyczny słownictwa. Od 2017 roku należy do komitetu redakcyjnego tego słownika;

- od 2013 roku jest członkinią projektu badawczego Katedry Historii Języka i Dialektologii pt. Polszczyzna regionalna Krakowa, który zaowocował wydaniem Słownika regionalizmów krakowskich. W tej książce opracowywała hasła słownikowe, a także napisała jeden z artykułów wstępnych. Opisywana praca słownikowa zyskała uznanie środowiska naukowego i społeczności lokalnej, co znalazło odzwierciedlenie w nagrodach jej przyznanych (tytuł Krakowskiej Książki Miesiąca Września 2018, Nagroda Komitetu Językoznawstwa PAN itp.).

           

Wybrane publikacje

 

Książki:

B. Batko-Tokarz, Perswazja w dyskursie sejmowym, Kraków, Scriptum, 2008.

Powiedziane po krakowsku. Słownik regionalizmów krakowskich, pod red. D. Ochmann i R. Przybylskiej, Kraków, Wydawnictwo Libron, 2017 (redaktorka, współautorka).

B. Batko-Tokarz, Tematyczny podział słownictwa współczesnego języka polskiego – teoria, praktyka, leksykografia, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019.

 

Artykuły:

B. Batko-Tokarz, Tematyczny podział słownictwa w Wielkim słowniku języka polskiego, [w:] Nowe studia leksykograficzne, t. 2, pod red. P. Żmigrodzkiego i R. Przybylskiej, Kraków, Wydawnictwo Lexis, 2008, s. 31-48.

B. Batko-Tokarz, Przeobrażenia dyskursu sejmowego (na przykładzie analizy pytań w debacie sejmowej), „Język Polski”, 2009, nr 2, s. 112-123.

B. Batko-Tokarz, Pomiędzy klasyfikacją naukową a potocznym widzeniem świata – wewnętrzny podział pola tematycznego dotyczącego zwierząt, „Język Polski”, 2010, nr 4-5, s. 256-265.

B. Batko-Tokarz, Czy zwierzęta mają oskrzela, biodra, brwi i pachy? Typologia tematyczna haseł słownikowych związanych z budową organizmów zwierzęcych, „Polonica” 2011, t. 31, s. 147-158.

B. Batko-Tokarz, Klasyfikacja haseł słownikowych do pola tematycznego <<płeć>>, „Język Polski” 2012, nr 3, s. 184-193.

B. Batko-Tokarz, O różnorodnych definicjach słownikowych rzeczowników męskoosobowych, „Poradnik Językowy, 2013, nr 10, s. 71- 86.

B. Batko-Tokarz, Gdzie ci mężczyźni? Rzeczowniki męskoosobowe nazywające tylko mężczyzn, „Polonica”, 2013, t. 33, s. 245-262.

B. Batko-Tokarz, Inicjalne i finalne formuły grzecznościowe we współczesnych listach — częste błędy czy nowa praktyka interpunkcyjno-ortograficzna?, „Język Polski” 2014, nr 1, s. 76-81.

B. Batko-Tokarz, Wpływ języka angielskiego na polską ortografię i interpunkcję, [w:] Bogactwo współczesnej polszczyzny, pod red. P. Żmigrodzkiego i S. Przęczek-Kisielak, Kraków, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, 2014, s. 71-80.

B. Batko-Tokarz, Słowniki o układzie hierarchicznym – próba uporządkowania pojęć, „Język Polski”, 2015, nr 5, s. 406-417.

B. Batko-Tokarz, Tradycja Thesaurusa P.M. Rogeta w leksykografii polskiej i europejskiej, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, 2015, z. 71, s. 153-165.

B. Batko-Tokarz, Nowa interpunkcja w nowych mediach?! Tendencje interpunkcyjno-graficzne w mediach elektronicznych i telewizji, [w:] Język a media. Zjawiska językowe we współczesnych mediach, pod red. B. Skowronka, E. Horyń i A. Waleckiej-Rynduch, Kraków, Collegium Columbinum, 2016, s. 205-221.

B. Batko-Tokarz, Antropocentryzm tematycznych klasyfikacji słownictwa, „Polonica” 2017, t. 37, s.149-165.

B. Batko-Tokarz, O wieloznacznych terminach leksykograficznych – na przykładzie rozumienia terminu tezaurus w leksykografii polskiej i słowiańskiej (na tle europejskim), [w:] Terminologia specjalistyczna w teorii i praktyce językoznawców słowiańskich, pod red. R. Przybylskiej i W. Śliwińskiego, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017, s. 119-135.

B. Batko-Tokarz, S. Przęczek-Kisielak, Na kremówkę przy kapucynie do Noworola, czyli o kulinariach po krakowsku (prezentacja materiału), [w:] Język nasz ojczysty w kontaktach międzyludzkich, pod red. B. Taras, Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018, s. 89-110.

B. Batko-Tokarz, Kolejność pól i jej znaczenie w różnorodnych słownikach i klasyfikacjach tematycznych, [w:] Historia języka, dialektologia i onomastyka w nowych kontekstach interpretacyjnych, pod red. R. Przybylskiej, M. Raka i A. Kwaśnickiej-Janowicz, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018, s. 435-446.