Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia Magisterskie

Przekładoznawstwo literacko-kulturowe

plakat rekrutacji na studia magisterskieO studiach

Wśród najważniejszych przedmiotów akademickich znajdują się:

  • Introduction to Translation Studies
  • Polska literatura nowoczesna XX i XXI wieku
  • Stylistyka praktyczna i kultura języka
  • Warsztaty i projekty przekładowe
  • Doskonalenie językowe na poziomie C1 i C2

Oferujemy także specjalistyczne opcje przekładoznawcze oraz możliwość udziału w zajęciach wybranych z szerokiej oferty Wydziału Polonistyki, m. in. antropologicznych, kulturoznawczych, edytorskich, komparatystycznych i perfomatycznych.

W każdym semestrze studenci biorą udział w warsztatach przekładowych i realizują zespołowy lub indywidualny projekt przekładowy. W ramach seminarium magisterskiego przewidujemy możliwość zaangażowania studentów w prowadzone w jednostce badania naukowe.

Całość programu obejmuje 120 punktów, po 60 rocznie.

Punkty za przedmioty do wyboru: min. 39 rocznie.

Minimum 20 punktów ECTS w skali roku realizowanych jest na Wydziale Filologicznym UJ. Studenci podejmują tam zajęcia doskonalące znajomość języka obcego (120 godzin w skali roku) oraz kursy dotyczące literatury i kultury wybranego obszaru językowego.

Szczegółowy program studiów znajduje się w zakładce Program Studiów

 

Indywidualizacja programu studiów

Projekty przekładowe prowadzone są metodą tutorialu, to znaczy, że studenci wybierają sobie opiekuna projektu, który realizują w bezpośrednim kontakcie z tutorem.

Program każdego studenta jest indywidualnie ustalany z opiekunem specjalności, z uwzględnieniem wyboru drugiego języka studiów oraz zainteresowań studentów. Nad wyborem kursów na Wydziale Filologicznym czuwają koordynatorzy powołani w poszczególnych instytutach. Każdy student indywidualnie konsultuje swój plan studiów. Można powiedzieć, że na naszej specjalności każdy student podejmuje indywidualny tok studiów.

 

Praktyki zawodowe

Nie przewiduje się formalnych praktyk z uwagi na to, że studenci pracują metodą projektów przekładowych, których zwieńczeniem może być publikacja. Opiekunami projektów są praktykujący tłumacze i redaktorzy wydawnictw czy czasopism, dzięki czemu studenci mają możliwość zmierzenia się z realnymi wyzwaniami stawianymi tłumaczom na rynku pracy. Tym niemniej, dzięki współpracy Wydziału Polonistyki z instytucjami kultury, takimi jak wydawnictwa, muzea, teatry, fundacje, instytucje miejskie i państwowe oraz festiwale literackie, studenci mogą angażować się w różnorodne działania o charakterze praktycznym.

 

Profil absolwenta

Absolwenci programu Przekładoznawstwo literacko-kulturowe posiadają kluczowe kompetencje polonistyczne oraz przekładoznawcze; orientują się we współczesnej literaturze polskiej i wybranej obcej, mają także pogłębione wiadomości z zakresu ich historii.

Potrafią interpretować teksty obu literatur; rozumieją znaczenie języka jako nośnika kultury; mają świadomość kluczowej roli języka i literatury w procesie komunikacji społecznej i międzykulturowej; posiadają uporządkowaną wiedzę w zakresie przekładoznawstwa; sprawnie stosują wypracowane przez nią metodologie; mają orientację w kulturze przekładowej.

Posiadają także zaawansowane umiejętności w zakresie tłumaczenia pisemnego tekstów literackich i humanistycznych na język polski oraz podstawowe na wybrany język obcy; potrafią opisywać i oceniać przekłady literackie; potrafią planować i realizować projekty przekładowe oraz pracować w zespole fachowców. Znają nowoczesny warsztat pracy tłumacza i korzystają z niego.

Rozumieją rolę przekładu w tworzeniu kultury oraz społeczny wymiar pracy tłumacza; znają i stosują zasady etyki zawodowej; mają orientację w rynku pracy dla tłumaczy tekstów literackich i humanistycznych i potrafią się na nim odnaleźć.

Dzięki włączeniu do programu projektów badawczych i przekładowych, dla studentów otwiera się możliwość prowadzenia nowatorskich badań naukowych (także w zespołach międzynarodowych) oraz zdobywania kompetencji zawodowych pod okiem doświadczonych teoretyków i praktyków przekładu.

 

Ścieżki rozwoju zawodowego

Wydawnictwa (w Polsce ponad 50% tytułów ukazujących się na rynku wydawniczym to teksty tłumaczone); instytucje kultury; redakcje czasopism kulturalnych, także elektronicznych; szeroki rynek usług tłumaczeniowych.

 

Możliwość dalszego kształcenia

Studia doktoranckie w zakresie literaturoznawstwa i kulturoznawstwa. Studia podyplomowe w zakresie przekładu literackiego.

 

Znajomość języków

Doskonała, profesjonalna znajomość polszczyzny. Pogłębiona i udoskonalona znajomość wybranego języka obcego (min. do poziomu C1).

Sekretariat:

Mgr Marcin Sosik, ul. Gołębia 16, pokój 44, 33-332 Kraków

Kontakt: m.sosik@uj.edu.pl

 

Koordynatorzy w instytutach Wydziału Filolgicznego: 

  • Instytut Filologii Angielskiej:

dr hab. Agnieszka Romanowska-Kowalska, kontakt: a.romanowska-kowalska@uj.edu.pl

  • Instytut Filologii Germańskiej:

dr hab. Jadwiga Kita-Huber, prof. UJ, kontakt: jadwiga.kita-huber@uj.edu.pl

  • Instytut Filologii Romańskiej:

prof. Jadwiga Miszalska, kontakt: jadwiga.miszalska@uj.edu.pl

  • Zakład Filologii Węgierskiej:

 dr hab. Grzegorz Bubak, kontakt: grzegorz.bubak@uj.edu.pl