Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. dr hab. Andrzej Hejmej

Zdjęcie portretowe Prof. dr hab. Andrzeja Hejmeja

Zatrudniony w Katedrze Teorii Literatury Wydziału Polonistyki UJ. Stypendysta m.in. Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (1999, 2003, 2004). Członek Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk, International Comparative Literature Association (AILC/ICLA), Polskiego Stowarzyszenia Komparatystyki Literackiej (w zarządzie). Przewodniczący komitetu redakcyjnego serii „Projekty Komparatystyki” (Universitas), członek Rady Naukowej czasopisma „Rocznik Komparatystyczny”.

Zajmuje się literaturą XX i XXI wieku, najnowszymi teoriami literatury, komparatystyką kulturową, zjawiskami intermedialnymi we współczesnej kulturze.

Książki:

Musicality of a Literary Work, trans. by Lindsay Davidson, seria Literary and Cultural Theory, Vol. 57, Peter Lang, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien 2018.

Comparative Literature. Literary Studies – Cultural Studies, trans. by Lindsay Davidson, Jagiellonian University Press / Columbia University Press, Kraków 2018.

Music in Literature. Perspectives of Interdisciplinary Comparative Literature, trans. by Lindsay Davidson, seria Polish Studies – Transdisciplinary Perspectives, Peter Lang, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien 2014.

Komparatystyka. Studia literackie — studia kulturowe, seria Horyzonty Nowoczesności, Universitas, Kraków 2013.

Muzyka w literaturze. Perspektywy komparatystyki interdyscyplinarnej, seria Horyzonty Nowoczesności, Universitas, Kraków 2008 (wyd. II: 2012).

Muzyczność dzieła literackiego, seria Monografie FNP, Wydawnictwo Funna, Wrocław 2001 (wyd. II: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002; wyd. III: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2012; Open Access na stronie FNP: pobierz).

Książki redagowane/współredagowane:

Pasaże Witolda Hulewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017 (wraz z Ireną Fedorowicz i Karoliną Mytkowską).

Transpozycje. Muzyka w nowoczesnej literaturze europejskiej, Universitas, Kraków 2016 (wraz z Tomaszem Górnym).

Różne głosy. Prace ofiarowane Stanisławowi Balbusowi na jubileusz siedemdziesięciolecia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013 (wraz z Dorotą Wojdą i Magdą Heydel).

Dysonanse. Twórczość Stefana Kisielewskiego (1911–1991), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011 (wraz z Kamą Hawryszków i Katarzyną Cudzich-Budniak).

Intersemiotyczność: Literatura wobec innych sztuk (i odwrotnie). Studia, Universitas, Kraków 2004 (wraz ze Stanisławem Balbusem i Jakubem Niedźwiedziem).

Muzyka w literaturze. Antologia polskich studiów powojennych, Universitas, Kraków 2002.

Ważniejsze artykuły:

Literatura w kulturze akuzmatycznej, „Ethos” 2019, nr 1, s. 64–82.

« Transposition (inter)médiale ». La musique dans la littérature moderne, [w:] Le Comparatisme comme approche critique / Comparative Literature as a Critical Approach, t. 2: Littérature, arts, sciences humanines et social / Literature, the Arts, and the Social Sciences, XXeme Congrès de l'AILC: „Le comparatisme comme approche critique” / „Comparative Literature as a Critical Approach”, Paris, 18–24 juillet 2013, red. A. Tomiche, Classiques Garnier, Paris 2017, s. 275–293.

Badania intermedialne i nowa humanistyka, [w:] Nowa humanistyka. Zajmowanie pozycji, negocjowanie autonomii, red. P. Czapliński, R. Nycz, D. Antonik, J. Bednarek, A. Dauksza, J. Misuna, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2017, s. 418–430.

Літературнa партитура як прeдмет дocліджень міждиcциплiнaрнoї компаративістики, in: Музична фактура літературного тексту: інтермедіальні студії, за ред. Світлани Маценки, Апріорі, Львів 2017, s. 97–110.

Komparatystyka intermedialna, „Rocznik Komparatystyczny” 2016, nr 7, s. 9–23.

W kulturze dźwięku. Słuchanie literatury, „Teksty Drugie” 2015, nr 5, s. 88–102.

Komparatystyka kulturowa i „comparatisme quand même”, „Rocznik Komparatystyczny” 2015, nr 6, s. 91–106.

Comporre. La descrizione letteraria della musica, [w:] Comporre. L’arte del romanzo e la musica, red. W. Nardon, S. Carretta, Università degli Studi di Trento, Trento 2014, s. 135–147.

Comparative Cultural Studies: Interpretation and Existence, in From Modern Theory to a Poetics of Experience. Polish Studies in Literary History and Theory, Grzegorz Grochowski, Ryszard Nycz (eds.), seria Cross-Roads. Polish Studies in Culture, Literary Theory, and History, Vol. 4, Peter Lang, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien 2014, s. 63–73.

Literatura w społeczeństwie medialnym, „Teksty Drugie” 2014, nr 2, s. 239–251.

Intermedialność i komparatystyka intermedialna, „Przegląd Humanistyczny” 2013, nr 4, s. 13–18.

Pasaże i refrakcje. Literatura – „filologia narodowa” – komparatystyka, [w:] Przyszłość polonistyki. Koncepcje – rewizje – przemiany, red. A. Dziadek, K. Kłosiński, F. Mazurkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, s. 69–76.

Transpozycje intermedialne i literatura nowoczesna, [w:] Nowoczesność w polonistycznej edukacji. Pytania, problemy, perspektywy, red. A. Pilch, M. Trysińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, s. 213–221.

Komparatystyka i (inna) historia literatury, „Ruch Literacki” 2012, z. 4–5, s. 401–422; także w: Historia literatury – reaktywacja, red. W. Bolecki, A. Łebkowska, Wydawnictwo IBL PAN [w druku]

Europa lęku, „Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka” 2012, nr 4, s. 26–32.

Opera Stefana Themersona („St. Francis & The Wolf of Gubbio or Brother Francis' Lamb Chops”), „Folia Litteraria Polonica” 2012, nr 2, s. 77–91.

W „wielokulturowym świecie” Ryszarda Kapuścińskiego, [w:] Na pograniczach literatury, red. J. Fazan, K. Zajas, Universitas, Kraków 2012, s. 327–339; także w: „Ruch Literacki” 2011, z. 6, s. 585–595.

Estetyka intermedialności Stefana Themersona („St. Francis & The Wolf of Gubbio or Brother Francis' Lamb Chops”), „Pamiętnik Literacki” 2011, z. 3, s. 55–76.

Niestabilność komparatystyki, „Wielogłos” 2010, nr 1–2 (nr specjalny: „Komparatystyka dziś”), s. 68–84.

Chopin i jego muzyka w sztukach scenicznych, tekst zamieszczony na stronie internetowej http://www.chopin.pl/w_scenicznych.pl.html [2010]; przekład ang.: Chopin and his music on stage, tekst zamieszczony na stronie internetowej http://www.chopin.pl/stage.en.html [2010]

Intermedialność i literatura intermedialna, [w:] Kulturowe wizualizacje doświadczenia, red. W. Bolecki, A. Dziadek, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2010, s. 275–286.

Komparatystyka kulturowa: interpretacja i egzystencja, „Teksty Drugie” 2010, nr 5, s. 53–64; także w: Komparatystyka kulturowa: interpretacja i egzystencja, [w:] Komparatystyka dzisiaj, red. E. Szczęsna, E. Kasperski, Universitas, Kraków 2010, s. 67–80; przekład ukraiński: Культурологічна компаративістика: інтерпретація та екзистенція, przeł. M. Bracka, [w:] Захід – Схід: основні тенденції розвитку сучасного порівняльного літературознавства. Aнтологія, red. Л. Грицик, ЛАНДОН–ХХІ, Донецьк 2012, s. 173–185; przekład ang.: Comparative Cultural Studies: Interpretation and Existence, in From Modern Theory to a Poetics of Experience Polish Studies in Literary History and Theory, Grzegorz Grochowski, Ryszard Nycz (eds.), "Cross-Roads. Polish Studies in Culture, Literary Theory, and History", Vol. 4, Peter Lang, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien 2014.

Chopin i jego muzyka w literaturze, tekst zamieszczony na stronie internetowej http://www.chopin.pl/chopin_w_literaturze.pl.html [2009]; przekład ang.: Chopin and his music in literature, tekst zamieszczony na stronie internetowej http://www.chopin.pl/chopin_literature.en.html [2010]

Dialogowość i komparatystyka, [w:] Dramatyczność i dialogowość w kulturze, red. A. Krajewska, D. Ulicka, P. Dobrowolski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009, s. 294–304.

Interkulturowość — literatura — komparatystyka, „Teksty Drugie” 2009, nr 6, s. 34–47; także w: Kultura w stanie przekładu. Translatologia — komparatystyka — transkulturowość, red. W. Bolecki, E. Kraskowska, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2012, s. 26–44.

Tekst-partytura Michela Butora („Dialogue avec 33 variations de Ludwig van Beethoven sur une valse de Diabelli”), „Pamiętnik Literacki” 2007, nr 3, s. 157–176.

Literackie inspiracje kompozytora, [w:] Marek Stachowski i jego muzyka, red. L. Polony, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2007, s. 23–42.

Interdyscyplinarność i badania komparatystyczne, [w:] Literatura i wiedza, red. W. Bolecki, E. Dąbrowska, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2006, s. 74–91; także w: „Wielogłos” 2007, nr 1, s. 35–53.

Wokół Schaefferowskich partytur, „Teksty Drugie” 2006, nr 4, s. 31–46.

Tekst (dźwiękowy) Mirona Białoszewskiego, „Przestrzenie Teorii” 5/2005, s. 53–74.

Partytury poezji dźwiękowej (cykl Bernarda Heidsiecka, „Poèmes-partitions”), „Ruch Literacki” 2005, z. 1, s. 65–76; Partytury poezji dźwiękowej. O cyklu Bernarda Heidsiecka, „Poèmes-partitions”, [w:] Semiotyka cyklu. Cykl w muzyce, plastyce i literaturze, red. M. Demska-Trębacz, K. Jakowska, R. Sioma, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2005, s. 373–385.

Peryferyjne znaczenia muzyki („Aria: Awaria” S. Barańczaka), [w:] Filozofia muzyki. Studia, red. K. Guczalski, Musica Iagellonica, Kraków 2003, s. 146–160.

Partytura literacka. Przedmiot badań komparatystyki interdyscyplinarnej, „Teksty Drugie” 2003, nr 4, s. 34–46.

Stereotyp(y) muzyki w literaturze, „Przestrzenie Teorii” 2/2003, s. 35–48; także w: Stereotypy w literaturze (i tuż obok), red. W. Bolecki, G. Gazda, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2003, s. 322–333.

Literatura poza literaturą: „Hérodiade” — „Hérodiade de Stéphane Mallarmé”, [w:] Ostrożnie z literaturą! (przykłady, wykłady oraz inne rady), red. S. Balbus, W. Bolecki, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2000, s. 157–173.

Muzyka w literaturze. (Perspektywy współczesnych badań), „Teksty Drugie” 2000, nr 4, s. 28–36.

Konsekwencje sporu o (nie)muzyczność literatury. (Wokół „Muzyki w dziele literackim” Tadeusza Szulca), „Ruch Literacki” 2000, nr 1, s. 63–77.

Literackie fugi („Preludio e Fughe” Umberta Saby i „Todesfuge” Paula Celana), „Pamiętnik Literacki” 1999, nr 2, s. 95–112.

Słuchać i czytać: dwa źródła jednej strategii interpretacyjnej. „Podróż zimowa” Stanisława Barańczaka, „Pamiętnik Literacki” 1999, nr 2, s. 67–94.